Privacy

PRIVACY VERKLARING

Pianostemmernoordholland, gevestigd op de Binnendraaierij 34, 1021 PR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://pianostemmernoordholland.nl, mail: info@pianostemmernoordholland.nl

tav G. Bierma

Binnendraaierij 34
1021 PRĀ  Amsterdam
Telefoon: 06-11490800

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pianostemmernoordholland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pianostemmernoordholland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pianostemmernoordholland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact onderhouden via e-mail of telefoon
 • Versturen van offertes
 • Versturen van facturen en afhandelen van betalingen
 • Afhandelen van garantiebepalingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Pianostemmernoordholland neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pianostemmernoordholland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • E-mail
  Zolang als nodig voor de lopende werkzaamheden en contacten
 • Offertes met door u verstrekte persoonlijke gegevens
  Zolang als nodig voor de lopende werkzaamheden
 • Inschrijfformulieren

Gedurende de looptijd van de activiteit waarvoor is ingeschreven

 • Facturen met door u verstrekte persoonlijke gegevens
  Zolang als vereist door fiscale wetgeving

Pianostemmernoordholland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Pianostemmernoordholland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pianostemmernoordholland heeft geen speciale bedrijfsprocessen ingericht waarin gegevens aan derden worden verstrekt. Wij verstrekken wel gegevens aan derden als dit nodig blijkt voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verstrekken van klantcontactgegevens aan een pianoverhuizer. Dit is altijd vooraf met de klant besproken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pianostemmernoordholland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pianostemmernoordholland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of naar een ander, of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pianostemmernoordholland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Pianostemmernoordholland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pianostemmernoordholland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@pianostemmernoordholland.nl. Pianostemmernoordholland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze website is beveiligd met een SSL certificaat, zodat door u verstrekte gegevens in het contactformulier versleuteld naar ons worden verzonden. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • De toegang tot de webomgeving en database is beveiligd met een combinatie van gebruikersnaam en sterk wachtwoord.
 • De website is voorzien van anti hacking software die diverse vormen van hacking bemoeilijkt of voorkomt.
 • Onze website wordt gehost op een Nederlandse server en is zodoende gebonden aan Europese wetgeving.
 • Ons administratieve systeem is beveiligd met firewall en antivirus software.
 • Onze email wordt via een TLS verbinding versleuteld ontvangen en verstuurd.

 

Dit document is naar waarheid en beste weten opgemaakt te

Amsterdam, 26 mei 2018

Gabe Bierma, Pianostemmernoordholland

Terug naar boven